Õppematerjalid 7.-9. klassile

H5P-s  loodud kogumikud e-koolikoti tarbeks

Kogumike koostamisel on lähtutud III kooliastme matemaatika ainekavast
Kogumikud sisaldavad videoõpetusi, esitlusi, kordamisülesandeid, interaktiivseid harjutusi, enesekontrolliteste jms. 
Materjal on mõeldud õpetajale tunnimaterjali koostamiseks,

7.klass


Võrdeline sõltuvus, pöördvõrdeline sõltuvus ja lineaarfunktsioon

https://e-koolikott.ee/kogumik/24931-Vordeline-ja-poordvordeline-soltuvus-Lineaarfunktsioon
9 tunni materjal (a 45 minutit)


Ühe tundmatuga lineaarvõrrand

https://e-koolikott.ee/kogumik/24856-Vorrand

9 tunni materjal (a 45 minutit)

8.klass


Ringjoon ja korrapärane hulknurk

https://e-koolikott.ee/kogumik/24776-Ringjoon-ja-korraparane-hulknurk
7 tunni materjal (a 45 minutit)


Kujundite sarnasus

8 tunni materjal (a 45 minutit)

9.klass


Ruutvõrrand ja ruutfunktsioon